Сторінка фізичного керівника

“Стрітення”

Інклюзивна група раннього віку “Капітошка”

Молодша інклюзивна група №6 “Пізнайко”

Середня група “Перлинка”

Спеціальна група з порушенням мовлення “Зірочка”

День Святого Миколая

День здоров’я в молодшій інклюзивній групі №6 “Пізнайко”

“Олімнійський тиждень”

“Стрітення”

“День здоров’я”

“Ми – козацького роду”

“День фізкультури і спорту”

“Олімпійський тиждень”

Хто здоровий, той сміється,
Все йому в житті вдається!!!

 

 В гостях у Маші та Ведмедя

   

  

  

  

  

  

  

  

 Основними завданнями з фізичного виховання є:

 Сукупність організаційних форм роботи, які впроваджуються в освітній процес, становлять: 
– заняття з фізичної культури (проводяться двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику (в період з квітня до жовтня за належних погодних умов і тричі на тиждень під час прогулянок); 
– фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури); 
– різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята та розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, Дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

При проведенні різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи педагоги  закладу дотримуються рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, враховують індивідуальні показники стану здоров’я, самопочуття дітей.

Саме в дошкільному віці закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її фізичні досконалості – основи здоров’я, довголіття, формується багато рухових навичок, розвиваються фізичні якості ( спритність, швидкість, сила та ін.). Своєчасне та успішне формування рухової функції людини, особливо в дошкільний період її життя, має першочергове значення для повноцінного фізичного розвитку.

Правильний фізичний розвиток – фізіологічний та педагогічний процес, спрямований на досягнення фізичної досконалості, зміцнення здоров’я, підготовку підростаючого покоління до дорослого життя та праці.
У процесі фізичного виховання створюються позитивні умови для успішного засвоєння дітьми стійких навичок поведінки. Зв’язок фізичного виховання з розумовим передбачає повідомлення дітям певних знань з фізичної культури, зокрема правил рухливих ігор, найраціональніших способів виконання рухів.
З особливою чіткістю виявляється зв’язок фізичного виховання з трудовим, адже в основі трудової діяльності лежать різноманітні рухи. Удосконалення рухового апарату дитини підвищує працездатність організму; розвиток фізичних та вольових якостей сприяє практичній та психологічній підготовці дошкільників до високопродуктивної праці в майбутньому.
Під час виконання фізичних вправ удосконалюються функції аналізаторів: зорового, слухового, рухового. Чіткішими стають оцінки простору, у дітей розвивається почуття ритму, підвищується точність і чіткість рухів та ін. Усе це створює необхідні передумови для кращого сприймання навколишнього середовища і певною мірою впливає на естетичний розвиток.
У дошкільному дитинстві закладаються основи здоров’я, виховуються основні риси особистості людини. Сім’я, дошкільні заклади мають створити сприятливі умови для оптимального фізичного розвитку дитини, отримання знань про людський організм, опанування санітарно-гігієнічних навичок.
У перші шість-сім років фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини.
Система дошкільних установ має широкі й різноманітні можливості для забезпечення реалізації таких завдань фізичного виховання дошкільників:
— зміцнення здоров’я;
— забезпечення гармонійного розвитку організму;
— розвиток рухових умінь, навичок і фізичних якостей (сили, спритності, витривалості, гнучкості тощо);
— підвищення фізичної та розумової працездатності;
— загартування організму;
— прищеплення культурно-гігієнічних навичок, формування уявлень про здоровий спосіб життя;
— виховання потреби у заняттях фізичною культурою і спортом.
Фізичний розвиток у дошкільному віці є особливо стрімким. З огляду на це фізичне виховання має бути своєчасним, методично правильно організованим.
Фізичне здоров’я є головною умовою духовного і морального здоров’я дитини. У період дошкільного дитинства закладається фундамент здоров’я, формуються життєво необхідні рухові навички, вміння, розвиваються важливі фізичні якості, що свідчить про необхідність правильного фізичного виховання, яке має сприяти оздоровленню і повноцінному розвитку дитини.
Показниками фізичного розвитку є:
— антропометричні та біометричні дані: зріст, маса тіла, життєва ємкість легень, об’єм грудної клітки;
— розвиток основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, метання , лазіння та ін.);
— рівень фізичних якостей (швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості);
— рівень показників формування постави (вигинів хребта, відстані між кутами лопаток та ін.).
Ріст і розвиток дитини — не тотожні процеси: ріст — це збільшення розмірів тіла та окремих його частин, а розвиток — диференціювання тканин і органів. Дитина росте і розвивається нерівномірно. В періоди сповільнення темпів росту інтенсивніше відбуваються процеси диференціювання тканин і формоутворення, а в періоди інтенсивного росту дещо сповільнюються темпи розвитку. Однак процеси розвитку і росту взаємопов’язані та неперервні. Їх черговість і послідовність значною мірою визначають вікові особливості дітей.

  Для вирішення основних завдань дошкільний заклад звернувся до питання залучення різних, як стандартних, так і нестандартних здоров’язбережувальних технологій в практиці роботи з дітьми. На сьогодні в дошкільному закладі склалася ціла система здоров’язбережувальних технологій, які практично реалізуються в роботі з дітьми з метою збереження та зміцнення їх здоров’я.

Гасло, яке стало головним:

«… турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили» В.О.Сухомлинський.