Стаття 30 Закону України “Про освіту”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти –  Відповідно до ст. 24 Закону України «Про освіту» управління закладом освіти здійснюють: засновник (засновники), керівник закладу освіти, колегіальний орган управління закладу освіти, колегіальний орган громадського самоврядування, інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником ;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Статут

Регламент роботи офіційного веб-сайту ДНЗ “Джерельце”

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про атестацію закладу

Відомості про кадрове забезпечення 2020-2021

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

             П. 90 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) передбачає кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, зокрема: заклад дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ    № 22 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» ЗГІДНО З  ЛІЦЕНЗІЙНИМИ  УМОВАМИ

Усього працівників в закладі – 58

Педагогічний  персонал – 27

З них:

 • Завідувач – 1
 • вихователі-методисти – 1
 • вихователі – 18
 • практичні психологи – 1
 • логопеди – 2

Технічний персонал31

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Додаткові парціальні освітні програми:

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб , які навчаються у закладі

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу в  ЗДО №22 “Джерельце”  –   українська.

Закон України   “Про засади державної мовної політики” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23 (ст.218)

Стаття 6. Державна мова України

1. Державною мовою України є українська мова.

2. Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

3. Обов’язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення.

4. Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі. Порядок  затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови, а також порядок офіційного видання цих довідників визначаються Кабінетом Міністрів України. Держава сприяє використанню нормативної форми української мови в засобах масової інформації, інших публічних сферах.

5. Жодне положення цього Закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови.

Закон України “Про дошкільну освіту” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259) Із змінами, внесеними згідно із Законами   2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті . Мова у дошкільній освіті визначається   статтею 20  Закону України “Про засади державної мовної політики”.

Наявність вакантних посад

Матеріально технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт 2018-2019 н.р.

Звіт керівника за 2019_2020 нр

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ЗВІТ РОБОТИ ЗА 2019-2020н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання з ООП

В Сумському закладі дошкільної освіти №22 «Джерельце» для дітей з особливими освітніми потребами створені комфортні умови для освітнього процесу, які відповідають потребам і можливостям кожної дитини та забезпечують належні умови для здобуття освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, отримання корекційно – розвиткових послуг, які спрямовані на усунення порушень психофізичного розвитку дитини.

У   закладі  функціонує  дві   інклюзивні  групи  – старшого (“Пізнайко”) та раннього (“Капітошка”)  дошкільного віку.

В ЗДО створена відповідна матеріально – технічна та навчально – методична база, спеціалісти забезпечені необхідними навчально – методичними та навчально- наочними посібниками, навчально – дидактичним й ігровим обладнанням.

В закладі облаштовано ресурсну кімнату для проведення психолого – педагогічних та корекційно-розвиткових занять. Створення ресурсної кімнати – є важливим кроком на шляху формування ефективного інклюзивного освітнього середовища для дітей з ООП для забезпечення реалізації права дітей на здобуття якісної дошкільної освіти.

При створенні ресурсної кімнати відбувалося дотримання Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234. Створюючи ресурсну кімнату була звернута увага на :

 • Предметно – просторове планування:
 • кімната простора та не захаращена зайвим обладнанням;
 • відсутні предмети, які можуть спричинити травмування;
 • Приміщення має природнє освітлення, на вікні розташовані штори;
 • Поруч з кімнатою розташована умивальна раковина.

Гама кольорів та текстур обладнання підбиралась природних відтінків згідно Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з ООП, затвердженого наказом  МОН 23.04.2018 №414 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2018р. за

№ 582/32034.  Приміщення ресурсної кімнати поділено на зони – навчально – пізнавальну та ігрову.

Супроводження дітей з ООП до ресурсної кімнати здійснюють асистенти вихователів, корекційно – розвиткові заняття здійснюють спеціалісти: учитель – реабілітолог, практичний психолог, учитель – логопед та учитель – дефектолог. Для зручності використання ресурсної кімнати вихователем – методистом складений розклад роботи.

Групові приміщення оснащені візуальними таблицями, ресурсними куточками та окремими шафами з розвиваючими та дидактичними іграми для дитини з ООП. Був придбаний багатофункціональний пристрій для роботи.

Дошкільний заклад планує надалі працювати над удосконаленням та облаштуванням освітнього середовища для дітей з ООП.

У   закладі  функціонує  дві   інклюзивні  групи  – старшого (“Пізнайко”) та раннього (“Капітошка”)  дошкільного віку.

Булінг

Алгоритм дій адміністрації в ЗДО при виявленні COVID-19